Tính trừu tượng trong Java

0
90

Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java hướng đến khả năng tạo một đối tượng trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng. Một lớp trừu tượng là một lớp mà không được khởi tạo. Tất cả các chức năng khác của lớp vẫn tồn tại, và tất cả các trường, phương thức, và hàm khởi tạo đều được truy cập với một cách giống nhau. Bạn không thể tạo một đối tượng với một lớp trừu tượng hóa.

Nếu một lớp là lớp trừu tượng và nó không được khởi tạo, lớp này không được sử dụng trừ khi nó là lớp con.

Lớp Abstract trong Java

Sử dụng từ khóa abstract để khai báo một lớp abstract. Từ khóa này xuất hiện trước từ khóa class trong khai báo lớp.

Bạn chú ý rằng không có gì khác trong lớp Employee này. Lớp này bây giờ là abstract, nhưng nó vẫn có 3 trường, 7 phương thức và một constructor.

Bây giờ, nếu chúng ta thử làm như sau:

Khi bạn biên dịch lớp trên, bạn sẽ nhận một lỗi:

Kế thừa lớp Abstract trong Java

Chúng ta có thể kế thừa lớp Employee theo cách thông thường như sau:

Ở đây, chúng ta không thể khởi tạo một Employee mới, nhưng nếu chúng ta khởi tạo một đối tượng Salary mới, đối tượng Salary này sẽ kế thừa 3 trường, 7 phương thức từ Employee.

Nó sẽ cho kết quả sau:

Phương thức của lớp Abstract trong Java

Nếu bạn muốn một lớp chứa một phương thức cụ thể nhưng bạn muốn triển khai thực sự phương thức đó để được quyết định bởi các lớp con, thì bạn có thể khai báo phương thức đó trong lớp cha ở dạng abstract.

Từ khóa abstract được sử dụng để khai báo một phương thức dạng abstract. Một phương thức gồm một chữ số, và không có thân phương thức.

Phương thức abstract sẽ không có định nghĩa, và chữ số của nó được theo sau bởi dấu chấm phảy, không có dấu ngoặc móc ôm theo sau:

Khai báo một phương thức dạng abstract tạo hai kết quả sau:

  • Lớp phải được khai báo abstract. Nếu một lớp chứa một phương thức abstract, thì lớp đó cũng phải là abstract.
  • Bất kỳ lớp con nào phải hoặc override phương thức abstract hoặc khai bao abstract chính nó.

Một lớp con mà kế thừa một phương thức abstract phải ghi đè nó. Nếu nó không, thì nó phải là abstract và bất kỳ lớp con nào của chúng phải override nó.

Cuối cùng, một lớp con phải triển khai phương thức abstract, nếu không thì bạn sẽ có một cấu trúc phân cấp của các lớp abstract mà không thể được khởi tạo.

Nếu Salary đang kế thừa lớp Employee, thì nó cần triển khai phương thức computePay() như sau:

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.