Từ khóa final trong Java

0
99

Từ khóa final trong Java được sử dụng để hạn chế người dùng. Từ khóa final có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh: với biến, với phương thức và với lớp.

Từ khóa final có thể được áp dụng với các biến, một biến final mà không có giá trị nào được gọi là biến final trống hoặc biến final không được khởi tạo. Nó chỉ có thể được khởi tạo trong Constructor. Biến final trống cũng có thể là static mà sẽ chỉ được khởi tạo trong khối static.

Biến final trong Java

Nếu bạn tạo bất cứ biến nào là final, bạn không thể thay đổi giá trị của biến final (nó sẽ là hằng số).

Ví dụ của biến final trong Java

Giả sử có một biến final có tên là speedlimit, chúng ta đang thay đổi giá trị của biến này, nhưng nó không thể bị thay đổi bởi vì một khi biến final đã được gán giá trị thì không bao giờ bị thay đổi.

Phương thức final trong Java

Nếu bạn tạo bất cứ phương thức nào là final, thì bạn không thể ghi đè nó.

Ví dụ của phương thức final

Lớp final trong Java

Nếu bạn tạo bất cứ lớp nào là final thì bạn không thể kế thừa nó.

Câu hỏi: Phương thức final có được kế thừa không?

Có, phương thức final được kế thừa nhưng bạn không thể ghi đè nó. Ví dụ:

Câu hỏi: Biến final trống hoặc không được khởi tạo là gì?

Một biến final mà không được khởi tạo tại thời điểm khai báo được gọi là biến final trống. Nếu bạn muốn tạo một biến mà được khởi tạo tại thời điểm tạo đối tượng và một khi nó đã được khởi tạo thì không thể bị thay đổi, thì biến final trống là hữu ích trong trường hợp này. Ví dụ như số thẻ PAN CARD của một nhân viên.

Nó chỉ có thể được khởi tạo trong Constructor. Sau đây là ví dụ về biến final trống:

Câu hỏi: Chúng ta có thể khởi tạo biến final trống không?

Có, nhưng chỉ trong Constructor. Ví dụ:

Biến static final trống trong Java

Một biến static final mà không được khởi tạo tại thời điểm khai báo thì đó là biến static final trống. Nó chỉ có thể được khởi tạo trong khối static.

Dưới đây là ví dụ về biến static final trống trong Java:

Câu hỏi: Tham số final là gì?

Nếu bạn khai báo bất cứ tham số nào là final, thì bạn không thể thay đổi giá trị của nó.

Chạy chương trình trên sẽ cho Compile Time Error.

Câu hỏi: Chúng ta có thể khai báo một constructor final không?

Không, bởi vì constructor không bao giờ được kế thừa.

 http://vietjack.com/java/tu_khoa_final_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.