Từ khóa static trong Java

0
88

Từ khóa static trong Java được sử dụng chính để quản trị bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa static với biến (cũng được gọi là biến lớp, biến class), phương thức (cũng được gọi là phương thức lớp), khối, các lớp được lặp. Từ khóa static thuộc về lớp chứ không thuộc về instance (sự thể hiện) của lớp.

Biến static trong Java

Khi bạn khai báo một biến là static, thì biến đó được gọi là biến tĩnh, hay biến static.

Biến static có thể được sử dụng để tham chiếu thuộc tính chung của tất cả đối tượng (mà không là duy nhất cho mỗi đối tượng), ví dụ như tên công ty của nhân viên, tên trường học của các sinh viên, …

Biến static lấy bộ nhớ chỉ một lần trong Class Area tại thời gian tải lớp đó.

Lợi thế của biến static

Biến static giúp bộ nhớ chương trình của bạn được sử dụng hiệu quả hơn (tiết kiệm bộ nhớ).

Tìm hiểu vấn đề xảy ra khi không có biến static

Giả sử có 500 sinh viên trong trường đại học, bây giờ instance của các thành viên dữ liệu sẽ lấy bộ nhớ mỗi khi đối tượng được tạo. Tất cả sinh viên có rollno và name duy nhất vì thế instance của thành viên dữ liệu là tốt. Ở đây, college là thuộc tính chung của tất cả đối tượng. Nếu chúng ta tạo nó là static, thì trường này sẽ chỉ lấy bộ nhớ một lần.

Ghi chú: Thuộc tính static trong Java được chia sẻ tới tất cả đối tượng.

Ví dụ về biến static trong Java

Chương trình Counter mà không sử dụng biến static

Trong ví dụ, chúng ta tạo một biến instance có tên count mà được tăng lên trong constructor. Khi biến instance này lấy bộ nhớ tại thời điểm tạo đối tượng, mỗi đối tượng sẽ có bản sao của biến instance đó, nếu nó được tăng lên, nó sẽ không phản ánh các đối tượng khác. Vì thế mỗi đối tượng sẽ có giá trị 1 trong biến count.

Chương trình counter với biến static trong Java

Như bạn đã thấy ở trên, biến static sẽ lấy bộ nhớ chỉ một lần, nếu bất cứ đối tượng nào thay đổi giá trị của biến static, nó sẽ vẫn ghi nhớ giá trị của nó.

Phương thức static trong Java

Nếu bạn áp dụng từ khóa static với bất cứ phương thức nào, thì phương thức đó được gọi là phương thức static.

  • Một phương thức static thuộc lớp chứ không phải đối tượng của lớp.
  • Một phương thức static có thể được triệu hồi mà không cần tạo một instance của một lớp.
  • Phương thức static có thể truy cập thành viên dữ liệu static và có thể thay đổi giá trị của nó.

Ví dụ về phương thức static trong Java

Ví dụ khác về phương thức static mà thực hiện phép tính toán thông thường

Một số hạn chế cho phương thức static

Có hai hạn chế chính cho phương thức static. Đó là:

  • Phương thức static không thể sử dụng thành viên dữ liệu non-static hoặc gọi trực tiếp phương thức non-static.
  • Từ khóa this và super không thể được sử dụng trong ngữ cảnh static.

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả là Compile Time Error.

Câu hỏi: Tại sao phương thức main trong Java là static?

Bởi vì đối tượng là không cần thiết để gọi phương thức static nếu nó là phương thức non-static, JVM đầu tiên tạo đối tượng và sau đó gọi phương thức main() mà có thể gây ra vấn đề về cấp phát bộ nhớ bộ nhớ phụ.

Khối static trong Java

Được sử dụng để khởi tạo thành viên dữ liệu static. Nó được thực thi trước phương thức main tại thời gian tải lớp. Dưới đây là ví dụ về khối static trong Java:

Câu hỏi: Chúng ta có thể thực thi một chương trình mà không có phương thức main()?

Có, một trong các cách đó là khối static trong phiên bản trước của JDK, không trong JDK 1.7.

Ps: Các bạn có thể hiểu static trong Java là dữ liệu chung bởi tất cả các đối tượng trong cùng lớp đó, nó gắn với lớp chứ không gắn với đối tượng. Các bạn có thể xem videos này để hiểu thêm về constructor trong Java https://www.youtube.com/watch?v=QMMcDChJHtw

 http://vietjack.com/java/tu_khoa_static_trong_java.jsp

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.