Từ khóa fina...

Instance Ini...

Từ khóa supe...

Kiểu trả về ...

Ghi đè phươn...

Quan hệ HAS-...

Tính kế thừa...

Từ khóa this...

Từ khóa stat...

Constructor ...

Nạp chồng ph...

Phương thức ...

Đối tượng và...