26 Nov 2017

Định hướng lập trình iOS ?

QuestionsCategory: KhácĐịnh hướng lập trình iOS ?
iosnewbie asked 5 months ago

Em đã có kiến thức cơ bản java android, xin hỏi nên tiếp cận iOS trên Objective-C hay Swift ạ ?

daniel replied 5 months ago

swift

Trung replied 5 months ago

Swift Objective-C đều Ok
Swift tiếp cận chắc nhanh hơn còn Obj thì sẽ hiểu rõ hơn về runtime của iOS Application

Leave a Reply