05 Nov 2017

Ứng dụng quản lý Source Code hiệu quả ?

QuestionsCategory: KhácỨng dụng quản lý Source Code hiệu quả ?
nGitter asked 6 months ago

Xin hỏi phần mềm nào hỗ trợ quản lý source code hiệu quả ? Em đang vật lộn với git nhưng cái tortoise nos vướng quá.Cảm ơn

admin replied 5 months ago

sourcetree free 😀

Leave a Reply